گروه آموزشي پايه ي پنجم استان چهارمحال و بختياري

پيشنهاد فعاليت هاي ياددهي و يادگيري و مروري بر سرفصل هاي آموزشي كتاب هاي پايه ي پنجم ابتدائي

سرفصل هایی که دانش آموزان باید در عدد نویسی بیاموزند(نمونه سؤال)

الف : رسم جدول ارزش مکانی اعداد تا طبقه میلیارد و مشخص نمودن طبقات و رتبه های آن

جدول ارزش مکانی اعداد

           یکی ها

        هزارها

       میلیون

       میلیارد

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

9

2

7

8

7

6

5

0

4

3

2

1

 

  • 1- جدول ارزش مکانی اعداد را با مشخص نمودن طبقات و رتبه های آن رسم کنید.
  • 2- با توجه به جدول داده شده ه سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف: بزرگترین رقم در عدد نوشته شده در جدول کدام است؟

ب : کوچکترین رقم در عدد نوشته شده در جدول کدام است؟

ج : کدام رقم بزرگترین ارزش مکانی را دارد؟

د : کدام رقم کوچکترین ارزش مکانی را دارد؟

ه: ارزش مکانی کدام رقم از همه کوچکتر است؟

و : ارزش مکانی کدام رقم از همه بزرگتر است؟

ز:اختلاف ارزش رقم 5 با 8 چه مقدار است؟

ح:اگر  2 واحد به رقم 4 اضافه کنیم عدد حاصل با عدد موجود چه مقدار اختلاف پیدا می کند؟

ط:با ارقام این عدد بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را بنویسید و اختلاف آنها را به دست آورید.

ی :مجموع ارقام این عدد را به دست آورید.

ک:این عدد را به حروف بنویسید.

ل:اختلاف این عدد را با بزگترین عدد 6 رقمی به دست آورید؟

م:این عدد چه مقدار با کوچکترین عدد 8 رقمی که رقم های آن تکراری نیست اختلاف دارد؟

ن:اگر به جای رقم های طبقه میلیونها کوچکترین عدد سه رقمی را بگذاریم این عدد چه مقدار تفاوت پیدا می کند؟